WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1 - Organisator De actie wordt georganiseerd door Cosentino Belgium, Koeweidestraat 44, 1785 Merchtem, België.

Artikel 2 - Periode De actie loopt van 15/02/2018 tot en met 15/07/2018. Om deel te kunnen nemen, moet de aankoop geregistreerd worden voor middernacht op 15/07/2018.

Artikel 3 - Deelname Om deel te nemen dien je jouw aankoop van een Silestone of Dekton keukenblad online te registreren met een pdf of foto van de factuur als bewijs. Enkel keukenwerkbladen komen in aanmerking voor deze actie. Het keukenblad moet bovendien aangekocht zijn bij een Elite partner of een Batibouw partner van Cosentino Belgium of Luxemburg. Deze vind je hier. Je kan slechts éénmaal deelnemen.

Artikel 4 - Prijzen Er zullen 6 winnaars zijn: 1 aperitiefmoment bij de winnaar thuis met Jeroen De Pauw, waarbij de kok live hapjes bereidt, en 5 Aperobags by Jeroen De Pauw.

Artikel 4 bis - Hoofdprijs De hoofdprijs omvat een 2 uur durend aperitief inclusief hapjes en drank voor maximaal 20 personen. De prijs is niet overdraagbaar. Hij wordt toegekend aan de persoon en het adres waarop de aankoop werd geregistreerd.

Artikel 4 ter - Troostprijzen De 5 troostprijzen zijn 5 Aperobags ter waarde van €44. Deze worden per koerier bezorgd aan de winnaars of kunnen afgehaald worden in het dichtstbijzijnde Aperobag afhaalpunt. Voor de inhoud van de Aperobags: check www.aperobag.be.

Artikel 5 - Locatie Het gewonnen aperitiefmoment dient plaats te vinden aan of rond het nieuwe Silestone of Dekton keukenblad. Het aperitiefmoment dient in samenspraak met Cosentino Belgium en Jeroen De Pauw vastgelegd te worden vóór 15/12/2018.

Artikel 6 – Aantal personen Het gewonnen aperitiefmoment kan ingepland worden voor maximaal 20 personen. De winnaar engageert zich ertoe het aantal genodigden comfortabel te kunnen ontvangen om een optimale beleving en een vlot verloop te garanderen. De organisatoren behouden zich het recht voor het toegelaten aantal aanwezigen af te stemmen op de grootte van de keuken of van de ruimte rond het nieuwe Silestone of Dekton keukenwerkblad..

Artikel 7 - Deelnemers Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België of Luxemburg, met uitzondering van de personeelsleden van Cosentino Belgium en van alle firma’s die betrokken worden bij de organisatie van de wedstrijd of commerciële partners zijn van Cosentino Belgium.

Artikel 8 - Trekking De trekking van de hoofdwinnaar en de 5 troostprijzen gebeurt door de onschuldige hand van Jeroen De Pauw. Op 27/08/2018 worden de 6 winnaars bekend gemaakt via de Facebookpagina van Cosentino Belgium. De winnaars worden ook telefonisch of via e-mail gecontacteerd.

Artikel 9 - Instemming De winnaars stemmen ermee in dat hun naam vermeld wordt via de sociale netwerken van Cosentino Belgium. Ze gaan er eveneens mee akkoord dat er foto’s genomen worden tijdens het aperitiefmoment en dat deze gebruikt worden op de sociale netwerken van Cosentino Belgium en Aperobag.

Artikel 10 - Uitsluiting Cosentino Belgium kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in dit reglement, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Cosentino Belgium.

Artikel 11 - Wijzigingen De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 12 - Privacy De persoonsgegevens die Cosentino zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 8 van dit reglement. De GDPR of Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) wordt nauwlettend nageleefd.

Artikel 13 - Klachten Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Cosentino Belgium. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.